HUYỀN KHÔNG PHI TINH VÔ THƯỜNG PHÁI

KHOÁ HỌC HUYỀN KHÔNG PHI TINH VÔ THƯỜNG PHÁI

Lý Thuyết học thuật:
1. Căn bản về Huyền Không Phi Tinh 
2. Bí quyết Huyền Không Phi Tinh theo Thẩm Trúc Nhưng
3. Bí quyết Huyền Không Phi Tinh của Chương Trọng Sơn
4. Bí quyết Huyền Không Phi Tinh theo Tương Sở Phái
5. Bí quyết Huyền Không Phi Tinh của Trung Châu Phái
6. Bí quyết Huyền Không Phi Tinh của Diễn Bản Đại Sư
7. Bí quyết Huyền Không Phi Tinh của Đàm Dưỡng Ngô
8. Ngũ Quỷ Vận Tài
9. Bí quyết Thành Môn theo Tử Bạch Quyết
10. Tử Bạch Quyết Phi Tinh của Ngô Cảnh Loan
11. Lai Bố Y Thủy Pháp
12. Long Môn Bát Đại Cục
13. Ý nghĩa bí quyết Khôn Nhâm Ất & Thế Quái

Lý thuyết Luận Giải Kinh Điển:
1. Huyền Cơ Phú
2. Huyền Không Bí Chỉ
3. Phi Tinh Phú
4. Trúc Tiết Phú - Hoàng Thạch Công
5. Tứ Tự Quyết 
6. Thiên Nguyên Ca - Tưởng Đại Hồng
7. Tử Bạch Quyết - Ngô Cảnh Loan
8. Trạch Đoán - Chương Trọng Sơn
9. Trạch Vận Tân Án & Nhị Trạch Thực Nghiệm của Diễn Bản Đại Sư (không phải Trạch Vận Tân Án của Thẩm Trúc Nhưng)
10. Thủy Long Kinh

Trường hợp Thực Nghiệm Dương trạch:
1. Dương Trạch Thực Nghiệm - 61 Trường Hợp (Diễn Bản DS)
2. Âm Trạch Thực Nghiệm - 13 Trường Hợp (Diễn Bản DS)
3. Âm Trạch Thực Nghiệm - 24 Trường Hợp (Trọng Sơn)
4. Nhị Trạch Thực Nghiệm - 15 Trường Hợp (Tường Minh FS)

Tài Liệu: 500 trang

Chương trình Thực Hành: Đo đạc, Luận đoán Nhà Cửa + Mộ Phần (Miền Đông Nam Bộ)

Ngày Khai Giảng: 
Tp. HCM - 21-25/7/2017

TPHCM - 15-20/8/2017

Ngày học: 
6-11/6/2020
Thời gian: 
08:00 -16:00
Địa điểm: 
TPHCM
Tháng năm: 
Tháng 6, 2020